ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Απολογισμός 2018 ΔΗ.ΚΕ.ΒΙ.Σπάρτης
  Ημ/νια: 19/07/2019 12:13:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9ΡΓΠ46ΨΖΤ3-Ε90
 2. Θέμα: Παράταση Σύμβασης - Ιδιομορφή
  Ημ/νια: 30/05/2019 11:53:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ω7ΕΤ46ΨΖΤ3-Ω1Ο
 3. Θέμα: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1060/16-11-2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
  Ημ/νια: 07/03/2019 10:32:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6Ι4Δ46ΨΖΤ3-Β31
 4. Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1060/16-11-2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
  Ημ/νια: 01/03/2019 13:55:00
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9Β4646ΨΖΤ3-ΒΜΕ
 5. Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 - Δ.Κ.Β.Σπάρτης
  Ημ/νια: 29/01/2019 11:23:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΝΤ046ΨΖΤ3-ΩΥΤ
 6. Θέμα: Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου - Αποδοση κρατήσεων υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου - Αποδοση κρατήσεων υπέρ ΑΕΠΠ, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου - ΠΔΕ
  Ημ/νια: 29/12/2018 16:13:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 68ΤΩ46ΨΖΤ3-1ΛΙ
 7. Θέμα: Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Α.Ε.Π.Π.,χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου. - ΤΠ
  Ημ/νια: 29/12/2018 15:48:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΝΚΗ46ΨΖΤ3-ΔΔ4
 8. Θέμα: Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου - ΤΠ
  Ημ/νια: 29/12/2018 15:39:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΖΩΕ46ΨΖΤ3-ΩΝΙ
 9. Θέμα: Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δηµοσίου και τρίτων από χρηµατοδοτήσεις του ΠΔΕ
  Ημ/νια: 29/12/2018 15:09:43
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΥΝΕ46ΨΖΤ3-594
 10. Θέμα: Απόδοση στο ΑΕΠΠ των κρατήσεων που έγιναν υπέρ αυτού
  Ημ/νια: 29/12/2018 15:08:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΙΙ746ΨΖΤ3-ΟΙ5

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com