ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων
  Ημ/νια: 05/12/2018 18:48:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΘΔΓ46ΨΖΤ3-Ψ1Θ
 2. Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας
  Ημ/νια: 05/12/2018 18:45:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 950646ΨΖΤ3-7ΒΩ
 3. Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης
  Ημ/νια: 05/12/2018 18:43:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 60ΒΙ46ΨΖΤ3-ΜΚΠ
 4. Θέμα: Τεχνικός έλεγχος του βιβλιοαυτοκινήτου της Βιβλιοθήκης από το ΚΤΕΟ
  Ημ/νια: 05/12/2018 18:41:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΒΠΣ46ΨΖΤ3-04Β
 5. Θέμα: Ασφάλιστρα βιβλιοαυτοκινήτου
  Ημ/νια: 05/12/2018 18:39:45
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΡΨΘΨ46ΨΖΤ3-Π4Ρ
 6. Θέμα: Συντήρηση και επισκευή των κουφωμάτων (παραθύρων) στη βορινή πλευρά του κτιρίου της Βιβλιοθήκης
  Ημ/νια: 05/12/2018 18:38:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9Χ9946ΨΖΤ3-ΛΧΕ
 7. Θέμα: Επισκευή του υφιστάμενου μηχανισμού τηςαυτόματης κεντρικής θύρας του κτιρίου της Βιβλιοθήκη
  Ημ/νια: 05/12/2018 18:34:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 93ΧΝ46ΨΖΤ3-ΡΙ8
 8. Θέμα: Συντήρηση και επισκευή του συστήματος σκίασης (τεντών) στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της Βιβλιοθήκης
  Ημ/νια: 05/12/2018 18:32:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΡΡΟΚ46ΨΖΤ3-ΛΑΛ
 9. Θέμα: Ανάθεση - Ταχυδρομικά τέλη
  Ημ/νια: 05/12/2018 18:30:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ρ46Φ46ΨΖΤ3-ΥΥ6
 10. Θέμα: Συμφωνητικό προμήθειας βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης
  Ημ/νια: 03/12/2018 18:12:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΛΕΠ46ΨΖΤ3-ΞΩ7

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com